บริบทของกลุ่ม

            กลุ่มแม่บ้านอาหารไทย ก่อตั้งปี ๒๕๔๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๘๗-๘๕๑๘ จากการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 พบว่า แคบหมูเจ๊ต่วม และหมูกระจกเจ๊ต่วม มีจุดเด่น เป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน OTOP ๓ ดาว และ ๕ ดาว คือผลิตภัณฑ์แคบหมูและหมูกระจก ที่สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า ๑ เดือน ทั้งนี้เนื่องจากมีการคัดสรรวัตถุดิบและมีการอบหมักที่กลุ่มได้คิดค้นหาองค์ความรู้มาใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาได้มากกว่า ๑ เดือน ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน

โครงสร้างองค์กร

          1.   คุณสุพัฒ     หนองช้าง                       ประธาน

          2.   คุณแอ๊ด      หนองช้าง                       รองประธาน

          3.    กรรมการกลุ่ม                                 14 คน